A :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
A
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 8039 odsłon
serwiszglossie

A

 

AKCJA – dokument potwierdzający własność części kapitału spółki akcyjnej, a także prawo do otrzymania dywidendy, udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawo kandydowania do organów spółki. Spółki akcyjne dzielą swój kapitał na równe części, które mogą następnie być sprzedawane i kupowane – odbywa się to przede wszystkim na giełdach papierów wartościowych. Akcje mogą być imienne (wystawione na określoną osobę) lub na okaziciela.

 

AKCYZA – podatek pośredni nakładany na specyficzne grupy towarów, np. papierosy, alkohol, benzynę. Ogranicza ich spożycie oraz przysparza dochodów skarbowi państwa.

 

AKTYWA – majątek przedsiębiorstwa, na który składają się budynki, maszyny, ziemia, gotówka, depozyty bankowe, papiery wartościowe (akcje, obligacje, weksle) oraz inne wartości (np. licencje).

 

AKTYWIZACJA SPRZEDAŻY – oddziaływania na popyt lub podaż towarów dla zwiększenia sprzedaży. Narzędziami aktywizacji sprzedaży są” sprzedaż osobista, reklama, public relations, promocja sprzedaży.

 

ALOKACJA – rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów ludzkich, kapitałowych i naturalnych, którymi dysponuje dana społeczność czy gospodarka. Ponieważ wszystkie zasoby są ograniczone, racjonalne gospodarowanie polega na ich optymalnym rozdzielaniu na różne cele.

 

AMORTYZACJA – kwota, o jaką zmniejsza się w ciągu roku wartość środka trwałego (np. samochodu czy urządzenia) w wyniku jego używania; kwotę amortyzacji wpisuje się w koszty przedsiębiorstwa, a sposób jej obliczania dla różnego rodzaju środków trwałych określają odpowiednie przepisy.

 

APORT – materialne (niepieniężne) wkłady do majątku spółki

 

ASERTYWNOŚĆ – umiejętność pełnego wyrażania sowich myśli i poglądów w kontaktach z innymi oraz szacunek dla myśli i poglądów wyrażanych przez innych; respektowanie w równym stopniu praw własnych i cudzych.

 

ASORTYMENT – wybór towarów i usług dostępnych w sprzedaży.

 

ASYGNATA – dokument poświadczający dokonanie operacji gotówkowej (wpłaty lub wypłaty) przez kasę.

 

AIESEC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
do góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 8039 odsłon