B :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
B
      | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 7401 odsłon
serwiszglossie

B

BANK CENTRALNY (PAŃSTWA) – bank, który kieruje pieniądz i wprowadza go do obiegu, jest bankiem innych banków w danym kraju oraz je nadzoruje, prowadzi operacje finansowe rządu, gromadzi rezerwy walutowe i reguluje kurs waluty krajowej. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Konstytucyjnymi organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP.

BANK KOMERCYJNY (HANDLOWY) – przedsiębiorstwo, które przyjmuje od klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i innych osób prawnych środki pieniężne, udziela kredytów i pożyczek oraz prowadzi rozliczenia finansowe między rozmaitymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzą one rachunki bieżące tzw. A vista (wtedy środki są płatne na żądania klienta). Głównym źródłem zysku banku jest działalność kredytowa.

BARTER – wymiana jednego dobra na inne bez pośrednictwa pieniądza.

BEZROBOTNY – człowiek, który znajduje się w wieku produkcyjnym i deklaruje chęć podjęcia pracy, lecz z różnych powodów jej nie znajduje.

BEZROBOCIE – brak pracy zarobkowej dla osób do niej zdolnej i jej poszukujących

BEZROBOCIE KONIUNKTURALNE – powstaje w wyniku zmniejszania się popytu globalnego w fazie załamania gospodarczego.

BEZROBOCIE FRYKCYJNE – obejmuje osoby czasowo bezrobotne z powodu zmiany miejsca pracy lub kwalifikacji

BEZROBOCIE TECHNOLOGICZNE – związane z wprowadzeniem postępu technicznego, zastępowaniem pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń.

BEZROBOCIE STRUKTURALNE – niezdolność gospodarki do stworzenia potrzebnej liczby miejsc pracy, występująca najczęściej w okresie jej przekształceń strukturalnych (np. zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie przy jego równoczesnym wzroście w usługach).

BOGACTWO NARODOWE – wszystko, co znajduje się na terenie kraju, stanowi jego bogactwo narodowe. Składają się na nie zasoby naturalne (ukształtowanie terenu, lasy, wody, gleby, zasoby kopalni) i zasoby ekonomiczne (obiekty materialne wytworzone przez człowieka).

BILANS zestawienie aktywów (majątku) i pasywów (źródeł ich finansowania) przedsiębiorstwa wykazujące ich stan w określonym momencie.

BILANS HANDLU ZAGRANICZNEGO – zestawienie wpływów z eksportu oraz importu towarów w określonym czasie (zwykle – jednego roku). Bilans handlowy państwa nie zawiera wartości usług, licencji i know-how, które uwzględnione są w bilansie płatniczym.

BILANS PŁATNICZY – zestawienie wszelkich obrotów towarowych, kapitałowych, finansowych podmiotów gospodarczych należących do danego kraju (także tych działających za granicą) w danym okresie (zwykle jednego roku).

BUDŻET PAŃSTWA – roczny plan dochodów i wydatków państwa, uchwalany przez Sejm na podstawie propozycji Rady Ministrów. Uchwalony jest na okres roku kalendarzowego w postaci ustawy budżetowej.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Zdo góry | utworzył: Artur Rogoziński | modyf: p.prof. Danuta Kobus 2016-01-29, 14:38 | 7401 odsłon