S��owniczek :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
      | modyf: 2016-01-29, 14:38 | 6760 odsłon
serwiszglossie

K

 

 

KALKULACJA – obliczanie kosztów produkcji przypadających na jeden wytworzony produkt lub świadczoną usługę.

 

KAMPANIA REKLAMOWA – zespół kompleksowych działań podejmowanych przez uczestników procesów gospodarczych, których celem jest wprowadzenie nowych towarów na rynek, utrzymanie wysokiej sprzedaży lub też przypominanie potencjalnym klientom o towarach już na rynku istniejących.

 

KAPITAŁ – obok ziemi i pracy trzeci czynnik wytwórczy. Jest warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, a szczególnie działalności inwestycyjnej. Oznacza sumę zainwestowanych środków jako źródło finansowania działalności jednostki prowadzącej działalność gospodarczą.

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY – kwota stanowiąca zsumowanie udziałów (wkładów pieniężnych rzeczowych, umiejętności) wspólników, będąca odzwierciedleniem początkowego majątku spółki.

 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – przekazywanie informacji bez użycia mowy, z pomocą gestykulacji, mimiki itp.

 

KOMUNIKAJA SPOŁECZNA – proces porozumiewania się ludzi, w ramach którego przekazują sobie nawzajem informacje za pomocą symbolicznych komunikatów, wyrażanych np. słowami mimiką, gestami.

 

KOMUNIKACJA WERBALNA – przekazywanie informacji za pomocą mowy.

 

KONFLIKT – sytuacja społeczności, której uczestnicy próbują narzucić sobie nawzajem swoją wolę.

 

KIEROWANIE – bezpośrednie oddziaływanie na ludzi, zespół pracowników w celu wywołania ich zachowań (reakcji), zgodnych z wolą kierujących. Oddziaływanie to wspomagane jest przez motywowanie, czyli pobudzanie pracowników.

 

KLASYFIKACJA GOSPODARKI NARODOWEJ – podział gospodarki narodowej prowadzony według kryteriów: ekonomicznego i organizacyjnego. Klasyfikacja ekonomiczna oznacza podział na sfery, działy, gałęzie i branże. Klasyfikacja organizacyjna gospodarki narodowej oznacza jej podział wg form własności, sposobu zarządzania, a także resortów.

 

KNOW HOW – (ang. Wiedzieć jak) informacje o sposobach produkcji, sprzedaży, które nie są wynalazkami i nie obejmują ich patenty i licencje.

 

KOMERCJALIZACJA – nastawienie w prowadzeniu działalności na osiągnięcie zysku.

 

KONIUNKTURA GOSPODARCZA – oznacza wielkość zjawisk związanych ze stanem gospodarki (produkcja, zatrudnienie, ceny, zapasy, bezrobocie), a także zmiany tych wielkości.

 

KONKURENCJA – sytuacja na rynku, gdy występuje wielu sprzedawców i odbiorców rywalizujące ze sobą jakością i ceną oferowanych towarów i usług w celu osiągnięcia korzyści.

 

KONSUMPCJA – zużywanie dóbr i usług dla zaspokojenia swoich potrzeb. Mówimy zwykle o konsumpcji prywatnej (dobra prywatne kupowane ze środków osobistych) i publicznej (dobra publiczne finansowane są ze środków publicznych). Konsumpcja obejmuje zarówno bezpośrednie spożycie dóbr nietrwałych (np. chleba), jak i zużywanie dóbr trwałych (np. stołu). Dochody gospodarstwa domowego przeznaczone są na konsumpcję lub na oszczędności.

 

KOSZT ALTERNATYWNY – najlepsza spośród możliwości utraconych w wyniku dokonania wyboru ekonomicznego, nieuniknionego w warunkach rzadkości dóbr. Koszty alternatywne dotyczą zarówno działalności poszczególnych osób, grup czy przedsiębiorstw, jak i całych państw.

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – poniesiona nakłady finansowe związane z uzyskaniem przychodu, które zalicza się w koszty odliczane od przychodu w celach podatkowych. Mogą to być np. koszty surowców, opakowań, reorganizacji produkcji.

 

KREDYT – oprocentowana pożyczka, udzielona przez wierzyciela, którym najczęściej jest bank (kredytodawca) kredytobiorcy, czyli dłużnikowi. Warunkiem uzyskania kredytuj jest posiadanie przez jednostkę gospodarującą zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty przez przedsiębiorstwo w wyznaczonym terminie nie tylko zaciągniętego kredytu, ale także odsetek od tego kredytu. Udzielanie kredytu następuje na podstawie umowy kredytowej.

 

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW – suma posiadanych umiejętności i wiadomości, pozwalających na dobre wykonywanie pracy zawodowej, a także cechy umysłu i charakteru oraz stan zdrowia pracowników, pozwalające na realizację zadań zawodowych. Zespół posiadanych kwalifikacji i umiejętności ich wykorzystania w różnych sytuacjach określ się mianem kompetencji.  

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Zdo góry | utworzył: | modyf: 2016-01-29, 14:38 | 6760 odsłon