Gie��da :: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w LO BARTOSZYCE
ostatnie zmiany
      | modyf: 2016-01-29, 14:38 | 7509 odsłon
serwiszglossie

Władze Giełdy

 

Najwyższym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy, decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy. Rada Giełdy składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów.

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego.
Zarząd Giełdy składa się z 4 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych - struktura własnościowado góry | utworzył: | modyf: 2016-01-29, 14:38 | 7509 odsłon