Ładowanie strony
MENU

ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / / ZASADY REKRUTACJI 2022 / 2023
serwis w tej chwili ogląda 3 osób
ZASADY REKRUTACJI 2022 / 2023
   | modyf: Mirosław Gutowski 2022-05-20, 19:18 | 9348 odsłon
serwiszglossie

  

Zasady rekrutacji kandydatów
do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
na rok szkolny 2022/2023

 

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz.943, z póź. zm ),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1394 ),
 4. Zarządzenie nr 6/2022 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Terminy rekrutacji:

 1. 16 maja – 21 czerwca 2022 r. godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. godz. 12.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. do 19 lipca 2022 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów przez komisję rekrutacyjną,
 4. 20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 5. do 22 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 6. 25 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych/nie przyjętych do szkoły.

 

Kryteria przyjęcia
do klasy pierwszej Liceum:

a. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

d. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

e. wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Zasady punktacji
dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

1.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

język polski - mnoży się przez 0,35

matematyka - mnoży się przez 0,35

język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,3

 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

celujący              18 pkt
bardzo dobry        17 pkt
dobry                  14 pkt
dostateczny           8 pkt
dopuszczający        2 pkt

 

3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

 

 Kryterium - świadectwo 

maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wyniki z trzech przedmiotów:

Klasa A  - matematyczna
matematyka,
 język obcy nowożytny,
 fizyka

klasa  B  - humanistyczna
matematyka,
język obcy nowożytny,
historia

klasa  C - medyczna
matematyka,
język obcy nowożytny,
biologia

klasa  D – społeczna
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

 

  3 x 18 pkt = 54 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt

 Maksymalna ilość punktów

100 pkt

 Punkty za egzamin

100 pkt

 Razem

200 pkt

 

Zasady przyznawania punktów
za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej:

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego 7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt.
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem
  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt.
 5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym         4 pkt
  • krajowym                       3 pkt
  • wojewódzkim                 2 pkt
  • powiatowym                   1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:

 • z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • pod uwagę brane są również łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata piecza zastępczą.

 

 

96,35 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2021r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY