Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE
 
 
 

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / / ZASADY REKRUTACJI 2024/2025
serwis w tej chwili ogląda 4 osób
ZASADY REKRUTACJI 2024/2025
   | modyf: Mirosław Gutowski 2024-06-20, 13:40 | 14026 odsłon
serwiszglossie

Terminy rekrutacji w 2024 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:

20 maja – 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00


Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginałów lub kopii):

do 8 lipca 2024 r. do godz. 12:00


Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych
(tj. tych, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty):

10 lipca 2024 r.


Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
(jeśli ktoś wcześniej złożył kopię tych dokumentów i nie dostarczy oryginałów zostanie usunięty z listy kandydatów):

do 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00


Podanie listy kandydatów przyjętych do szkoły:

16 lipca 2024 r. o godz. 10:00
 

 

  

Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Liceum:

 

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

na rok szkolny 2024/2025

 

          Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie ME i N z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 poz. 2431),

2.   Zarządzenie nr 9/2025 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Liceum:

 

a.      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,

b.     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

c.      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

d.     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

e.      wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Zasady punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

1.     Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań
z zakresu:

język polski - mnoży się przez 0,35

matematyka - mnoży się przez 0,35

język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,3

 

2.     Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

celujący                18 pkt
bardzo dobry        17 pkt
dobry                    14 pkt
dostateczny             8 pkt
dopuszczający        2 pkt

 

3.     O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych

          w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

 

  

 

 Kryterium - świadectwo 

maksymalna liczba punktów

w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wyniki z trzech przedmiotów:

Klasa A  - grupa matematyczna  

 matematyka,

 język obcy nowożytny,

 geografia

klasa  A  - grupa humanistyczna

 matematyka,

 język obcy nowożytny,

  historia

klasa  B - medyczna

 matematyka,

 język obcy nowożytny,

  biologia

 

 

 

 

 

 

3 x 18 pkt = 54 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt

 Maksymalna ilość punktów

                      100 pkt

 Punkty za egzamin

             100 pkt

 

 Razem

200 pkt

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej:

 

1.     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,

-       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 pkt,

-       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 pkt.

2.     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  międzynarodowym albo  ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

-       tytułu finalisty konkursu z przedmiotowego 10 pkt,

-       tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 pkt,

-       tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego 5 pkt,

3.     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
10 pkt,

-       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt,

-       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.

-       tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt,

-       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 pkt,

-       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 pkt,

4.     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie                       z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

              -     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotowego 10 pkt,

-       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 pkt,

-       tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt,

-       tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego 5 pkt,

5.     Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym         4 pkt

krajowym                      3 pkt

wojewódzkim                2 pkt

powiatowym                  1 pkt

6.     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa   w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa     w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

7.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

8.     W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:

-       z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

-       pod uwagę brane są również łącznie następujące kryteria:

·        wielodzietność rodziny kandydata,

·        niepełnosprawność kandydata,

·        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 

·        objęcie kandydata piecza zastępczą.

 

 

100 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2023r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY