poczekaj sekundeczkę
MENU
PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 DYPLOMY I CERTYFIKATY


 


 

 

start / REKRUTACJA 2014/2015 / ZASADY REKRUTACJI 2019 / 2020
serwis w tej chwili ogląda 4 osób
ZASADY REKRUTACJI 2019 / 2020
   | modyf: Mirosław Gutowski 2019-05-9, 13:55 | 5830 odsłon
serwiszglossie

 Zobacz też:

     Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach określa:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 poz. 586),
 3. Rozporządzenie  MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz.610 )
 4. Zarządzenie nr 5/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych- czteroletnich liceów ogólnokształcących,
 5. Zarządzenie nr 6/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 30 stycznia2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących,

 

   Terminy rekrutacji:   

 1. 6 maja – 14 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. 21 – 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. do 1 lipca 2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów przez komisję rekrutacyjną,
 4. 2 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 5. do 10 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 6. 11 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych/nie przyjętych do szkoły.

 

Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Liceum:

 1. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 5. wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

  Zasady punktacji dla absolwentów gimnazjum: 

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

 • celujący                18 pkt
 • bardzo dobry        17 pkt
 • dobry                    14 pkt
 • dostateczny            8 pkt
 • dopuszczający        2 pkt

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • język polski,
 • historia i wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

 

  Zasady punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej: 

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

 • celujący               18 pkt
 • bardzo dobry       17 pkt
 • dobry                   14 pkt
 • dostateczny           8 pkt
 • dopuszczający       2 pkt

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • język polski - mnoży się przez 0,35.
 • matematyka - mnoży się przez 0,35
 • język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,3

 

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

 Kryterium - świadectwo 

maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

 18 pkt

18 pkt

Wyniki z trzech przedmiotów:

klasa matematyczno  – fizyczna

matematyka, fizyka,

geografia

klasa dziennikarsko – prawna

matematyka, historia,  wiedza o społeczeństwie

klasa biologiczno – chemiczna

matematyka, biologia, chemia

 3 x 18 pkt = 54 pkt

 

 

       3 x 18 pkt = 54 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem

7 pkt

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

18 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt

3 pkt

Maksymalna ilość punktów

100 pkt

100 pkt

 Punkty za egzamin

100 pkt

100 pkt

 

Razem

200 pkt

200 pkt

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia    gimnazjum    lub    szkoły podstawowej:   

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół
  i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt.
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt,
  • 4 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem
  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt.
 5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

95,6 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2018r.
W NASZYM LO

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY