poczekaj sekundeczkę
MENU
PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 DYPLOMY I CERTYFIKATY


 

 

start / REKRUTACJA 2014/2015 / ZASADY REKRUTACJI 2018/2019
serwis w tej chwili ogląda 9 osób
ZASADY REKRUTACJI 2018/2019
   | modyf: Zbigniew Mielnik 2018-05-7, 11:56 | 4058 odsłon
serwiszglossie
pliki do ściągnięcia

 Zobacz też:

 

         Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach określa:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

2) Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca  2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 poz. 586),

3) Zarządzenie nr  22/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

Terminy rekrutacji:  ...//link

1)     7 maja  - 12 czerwca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2)     22 – 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3)  do 29 czerwca 2018 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów przez  komisję rekrutacyjną,

4)  10 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

5)     do 10 lipca 2018 r. – potwierdzenie  woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

6)     11 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych/ nie przyjętych do szkoły.

 

    
 Kryteria  przyjęcia do klasy pierwszej Liceum:

  a. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,

  b. świadectwo ukończenia gimnazjum,

  c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

  d. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

e. wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Zasady punktacji:

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty, wg następującej wartości:

1) celujący - 18 pkt
2) bardzo dobry - 17 pkt
3) dobry - 14 pkt
4) dostateczny - 8 pkt
5) dopuszczający - 2 pkt

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 

1) język polski, 
2) historia i wiedza o społeczeństwie, 
3) matematyka, 
4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) 
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 
- mnoży się przez 0,2.

      O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

 

Lp.    Kryterium - świadectwo Punktacja Łącznie
1. Wynik z języka polskiego. 18 pkt.       
 max 100 punktów
2.

Wyniki z trzech przedmiotów:

klasa matematyczno – informatyczno – fizyczna

matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny

klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

matematyka, geografia, j. obcy nowożytny

klasa dziennikarsko – prawna

matematyka, historia j. obcy nowożytny

klasa biologiczno – chemiczna

matematyka, biologia, j. obcy nowożytny

 

3x18pkt=54 pkt.
 3.  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
 4.

szczególne osiągnięcia

18 pkt.
 5.

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

 

3 pkt.
 6.  Kryterium - egzamin gimnazjalny  

wyniki egzaminu gimnazjalnego w %

 
 max 100  punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ

KANDYDATA

200

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,

 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt,

 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.

 

     2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych,

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt,

 

 

 - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt,

 

     3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt,

 

 - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt,

 

 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt,

 

 - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt,

 

 

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt,

  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt,

 

    4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty

 

   - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 10 pkt,

 

   - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  7 pkt,

 

   - dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 5 pkt,

 

 

 

 

 

   - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 7 pkt,

 

    - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów  artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 3 pkt,

 

     -  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów  artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 2 pkt,

 

 

 

 5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie  szkoły, na szczeblu:

 

 

 

 

 

         - międzynarodowym - 4 pkt

 

         - krajowym - 3 pkt

 

         - wojewódzkim - 2 pkt

 

         - powiatowym - 1 pkt.

 

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  Wykaz zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

z dnia 28 lutego 2017r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych:

 

1)     na szczeblu międzynarodowym – są to miejsca 1- 10,

 

2)     na szczeblu wojewódzkim – są to miejsca 1 – 5

 

3)     na szczeblu powiatowym – są to miejsca  1 – 3.

 

  W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:

 

- z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - pod uwagę brane są również łącznie następujące kryteria:

 

·        wielodzietność rodziny kandydata,

 

·        niepełnosprawność kandydata,

 

·        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 

·        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 

·        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 

·        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 

·        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

95,6 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2018r.
W NASZYM LO

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
CERTYFIKATY